Menu Zamknij

POLITYKA PRYWATNOŚCI I POLITYKA COOKIES

W dniu 25 maja 2018 roku weszły w życie przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych określane jako RODO).

Realizując obowiązek wynikający z tego Rozporządzenia przesyłamy informacje dotyczące zakresu i celu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych.

Poniżej wskazujemy informacje, zgodnie z obowiązkiem określonym w art. 15 RODO, przy czym Administrator danych zastrzega sobie możliwość sprostowania lub uzupełnienia informacji.

I. Polityka Prywatności:

Polityka Prywatności jest dokumentem zawierającym informację o tym jakie dane, w jakim celu i na jakiej podstawie są zbierane przez MAGODENT NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Ponadto niniejszy dokument zawiera informację o Administratorze Danych Osobowych oraz o prawach osób, których dane dotyczą.

II. Administrator:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest spółka MAGODENT NIERUCHOMOŚCI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ulicy Jana Nowaka – Jeziorańskiego 6 lok. 84, 03-984 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000428698, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 1132857821, REGON: 146238317, o kapitale zakładowym 120.000,00 złotych (dalej jako Spółka).

Administrator dokłada wszelkiej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że dane osobowe są przetwarzane zgodnie z prawem i rzetelnie oraz przy zastosowaniu niezbędnych środków technicznych i organizacyjnych, uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, dane osobowe są przetwarzane w konkretnych i uzasadnionych celach, prawidłowe i w miarę potrzeby uaktualniane, przechowywanie w formie umożliwiającej identyfikację osób, których dane dotyczą przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne dla celów ich przetwarzania, dane osobowe są przetwarzane w sposób zapewniający ich odpowiednie bezpieczeństwo. 

III. Cel i podstawy przetwarzania:

Celem, dla którego są przetwarzane przez Administratora dane osobowe jest realizacja wszelkich czynności związanych z wykonaniem zawartych umów. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą również w związku z funkcjonowaniem Spółki, w szczególności w celu kierowania wszelkiej korespondencji, wystawiania rachunków i/lub faktur VAT za świadczone usługi, spełniania wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej oraz przechowywanie dokumentacji księgowej i archiwizacji akt.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b), c), d) oraz f) RODO. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi/umowy.

Administrator przetwarza dane osobowe, osób towarzyszących gościa apartamentu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) oraz d) RODO. Podanie danych osób towarzyszących gościa apartamentu jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie w zakresie wymaganym przez Administratora może skutkować odmową realizacji usługi, gdyż jest to niezbędne dla ochrony ich żywotnych interesów tej osoby i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (podatki i opłaty lokalne oraz obowiązek statystyczny). Po zakończeniu pobytu osoby towarzyszącej gościa hotelowego, jej dane mogą zostać ograniczone tylko do zakresu, jaki jej niezbędny do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze.

Administrator zbiera dane osobowe dzieci takie jak: imię, nazwisko, kraj zamieszkania dziecka, datę urodzenia dziecka wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych, w celu realizacji usługi oraz celach statystycznych wymaganych przez przepisy prawa.

IV. Kategorie danych osobowych, które przetwarzamy:

Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie danych osobowych:

Informacje o danych osobowych Spółka uzyskała bezpośrednio od każdej osoby, której te dane dotyczą, a także z dokumentacji przekazanej przez organy administracji, sąd, prokuraturę, komornika, notariusza lub doradcę podatkowego. 

V. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych:

Administrator nie będzie przekazywał danych osobowych poza teren Polski/UE/Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

VI. Okres przetwarzania danych osobowych:

Administrator będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe przez okres, który jest niezbędny do wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, do chwili zakończenia zawartych umów, a następnie do chwili upływu okresów wskazanych w umowach, w tym okresów potrzebnych do ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń. Maksymalny okres przechowywania danych osobowych wynosi 6 lat.

VII. Profilowanie:

Administrator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym nie dokonuje profilowania.

VIII. Uprawnienia osób, których dane są przetwarzane:

Osoba, której dane są przetwarzane w każdym czasie ma:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych osobowych;
 3. prawo do usunięcia danych;
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych  – każda osoba, której dane są przetwarzane może żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych przez Administratora, bądź też wykonywania wyłącznie uzgodnionych z Panią/Panem działań;
 5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo przenoszenia danych;
 7. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 8. prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, przy czym Administrator może przetwarzać dane osobowe, pomimo cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie danych jest niezbędne do:
  1. do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  1. do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych, zgodnie z art. 89 ust. 1 RODO, o ile prawdopodobne jest, że prawo  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania;
  1. do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  1. celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią tj. gdy przetwarzanie tych danych niezależnie od wyrażonej zgody ma oparcie w art. 6 ust. 1 pkt. c, d, f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679).

IX. Pliki Cookies:

 1. Spółka w celu świadczenia usług na jak najwyższym poziomie stosuje pliki cookies. Korzystanie z każdej  witryny, której Administratorem jest MAGODENT Nieruchomości Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie wymaga akceptacji plików cookies, jednakże w każdym momencie istnieje możliwość zmiany ustawień przeglądarki.
  1. Odrzucenie plików cookies może znaczenie utrudnić bądź nawet uniemożliwić korzystanie z witryny należącej do Administratora.
  1. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe, zapisywane na urządzeniach z których odwiedzane są witryny internetowe. Stosowane są najczęściej do usprawnienia działania strony czy też zbierania danych statystycznych.
  1. Witryny Administratora używają dwóch rodzajów plików cookies:
 2. sesyjnych – są przechowywane na urządzeniu z którego odwiedzano witrynę do czasu jej opuszczenia lub wyłączenia przeglądarki;
 3. stałe – są przechowywane w przeglądarce do czasu ich usunięcia przez odwiedzającego witrynę, bądź przez czas z góry określony w pliku cookie.
  1. Administrator może dokonywać zmian w zakresie stosowania plików cookies. Wszelkie zmiany Administrator komunikuje w sposób dostateczny i zrozumiały.

X. Postanowienia końcowe:

 1. Administrator Danych Osobowych wdraża niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa Państwa danym osobowym.
  1. Dane osobowe są zbierane od Państwa tylko w niezbędnym zakresie i usuwane od razu po ustaniu podstawy prawnej ich przetwarzania.
  1. Niniejsze Polityki są aktualizowane w oparciu o zmianę stanu faktycznego i prawnego. Wszelkie zmiany są publikowane przez Administratora na piśmie bez zbędnej zwłoki.